Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN IK-PETRA,

gevestigd in de gemeente Sittard-Geleen en kantoorhoudende te 6121 LC BORN, Kerkstraat 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77240391.

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.

Coachmoment: het overeengekomen moment waarop de coaching zal plaatsvinden.

Diensten: door of namens Ik-Petra (al dan niet in regie) uitgevoerde opdrachten, Werkzaamheden en/of verstrekte adviezen.

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Ik-Petra.

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Ik-Petra met haar Opdrachtgever(s) aangaat.

Partijen: Ik-Petra en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.

Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Ik-Petra uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop Ik-Petra deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.

2.2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid.

2.3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Ik-Petra uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Ik-Petra en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

2.6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

2.7. Indien Ik-Petra niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Ik-Petra in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.8. Ik-Petra heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Artikel 3 - Offertes

3.1. Alle aanbiedingen van Ik-Petra geschieden vrijblijvend.

3.2. Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.

3.3. Ik-Petra heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

3.4. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens de Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

3.5. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Ik-Petra het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

3.6. Onjuistheden in de orderbevestiging van Ik-Petra dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging schriftelijk aan Ik-Petra te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.

3.7. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Ik-Petra hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken Schriftelijk door Ik-Petra zijn bevestigd, dan wel dat Ik-Petra met de uitvoering heeft aangevangen.

3.8. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum.

3.9. Elke door Ik-Petra opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.

3.10. Een samengestelde prijsberekening verplicht Ik-Petra niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.11. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Ik-Petra bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.

3.12. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Ik-Petra verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst tussen Ik-Petra en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Ik-Petra verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Ik-Petra kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn.

4.3. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten of Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Ik-Petra Schriftelijk in gebreke te stellen. Ik-Petra dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

4.4. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Zaken worden te goede trouw gegeven.

4.5. Ik-Petra is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.

4.6. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Ik-Petra zijn toelaatbaar, indien en voor zover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door Ik-Petra te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

4.7. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door Ik-Petra verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Ik-Petra is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

4.8. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Ik-Petra en Ik-Petra hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Ik-Petra heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 5 - Prijs

5.1. De door Ik-Petra afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.2. Ik-Petra is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

5.3. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten.

5.4. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Ik-Petra met een redelijke winstopslag.

5.5. Ik-Petra is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.

Artikel 6 - Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen

6.1. Ik-Petra zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Ik-Petra is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2. Wanneer Ik-Petra instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Ik-Petra behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Ik-Petra gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.

6.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Ik-Petra doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.

6.4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Ik-Petra Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties.

6.5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.

6.6. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Ik-Petra prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.

Artikel 7 - Uitvoering Werkzaamheden

7.1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Ik-Petra de Dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.

7.2. Ieder Coachmoment zal in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gepland worden.

7.3. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Ik-Petra al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in:

a. dat inzage wordt verleend in alle door Ik-Petra relevant geachte documenten en gegevens;

b. dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Ik-Petra noodzakelijk of nuttig acht;

7.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Ik-Petra tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Ik-Petra te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Ik-Petra tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

7.5. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Ik-Petra het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van Ik-Petra ook gebonden is aan de leveringsvoorwaarden van de betreffende derden.

7.6. Voor zover door Ik-Petra bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Ik-Petra is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Ik-Petra is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen Ik-Petra, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

7.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Ik-Petra de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Ik-Petra gegeven Opdracht over te dragen aan derden.

7.8. Opdrachtgever vrijwaart Ik-Petra tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Ik-Petra gegeven Opdracht.

7.9. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.

7.10. Ik-Petra behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

Artikel 8 - Annulering, verhindering of te laat opdagen van Opdrachtgever

8.1. Indien Opdrachtgever verhinderd is kan het Coachmoment geannuleerd of verplaatst worden naar een ander moment indien Opdrachtgever dit uiterlijk 72 (tweeënzeventig) uur voor de aanvang van het Coachmoment Schriftelijk aan Ik-Petra kenbaar maakt. Indien Opdrachtgever van de verhindering geen tijdige melding maakt is Ik-Petra gerechtigd het volledige honorarium in rekening te brengen.

8.2. Indien Opdrachtgever meer dan 10 (tien) minuten later dan overeengekomen bij het Coachmoment verschijnt, mag Ik-Petra deze tijd inkorten op de te leveren diensten. Indien Opdrachtgever meer dan 15 (vijftien) minuten later dan overeengekomen bij het Coachmoment verschijnt, mag Ik-Petra de afspraak afgelasten. In beiden gevallen mag Ik-Petra de volledige kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 9 - Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst

9.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

9.2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract maandelijks Schriftelijk opzegbaar.

9.3. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand worden opgezegd.

9.4. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft Ik-Petra vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht Ik-Petra te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst.

9.5. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt Ik-Petra zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 10 - Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ik-Petra geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ik-Petra niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, uitbraak van een epidemie of pandemie, plotselinge uitbraak van een oorlog ergens in de wereld, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Ik-Petra ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

10.2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:

a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens opdrachtgever(s);

b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.

10.3. Indien Ik-Petra als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Ik-Petra en indien de periode langer duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.

10.4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

10.5. In geval van overmacht behoudt Ik-Petra het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.

10.6. Ik-Petra is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren.

Artikel 11 - Betaling

11.1. Tenzij tussen Opdrachtgever en Ik-Petra Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Ik-Petra te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

11.2. Ik-Petra kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

11.3. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan Ik-Petra Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

11.4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11.5. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

11.6. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Ik-Petra betaling in termijnen verlangen.

11.7. Ik-Petra is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.

11.8. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

11.9. Ik-Petra is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 12 - Invordering

12.1. Indien Opdrachtgever niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Ik-Petra nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Ik-Petra

12.2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Ik-Petra moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.

12.3. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.

12.4. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Ik-Petra toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

12.5. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.

12.6. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Ik-Petra open staan.

12.7. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.

12.8. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 13 - Retentierecht

13.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer bevoegd is afgifte van alle goederen, welke Ik-Petra van Opdrachtgever onder zicht heeft, op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichting heeft voldaan.

13.2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij Opdrachtgever.

13.3. Opdrachtgever komt jegens Ik-Petra geen retentierecht toe.

Artikel 14 - Klachten en recht van reclame

14.1. Eventuele of klachten over de Werkzaamheden van Ik-Petra dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan Ik-Petra te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 5 (vijf) dagen na de constatering Ik-Petra eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.

14.2. Alle door Ik-Petra in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan Ik-Petra te worden vergoed.

14.3. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de klacht naar het oordeel van Ik-Petra juist is, zal Ik-Petra de tekorten binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Zaken. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

14.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ik-Petra slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 17 bepaalde.

14.5. Ieder vorderingsrecht jegens Ik-Petra vervalt indien:

a. de klacht niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan Ik-Petra ter kennis is gebracht;

b. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan Ik-Petra verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. aan Ik-Petra geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

15.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Ik-Petra of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Ik-Petra daartoe bevoegd.

15.2. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Ik-Petra door Ik-Petra aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, Diensten of Zaken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

15.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Ik-Petra diensten en zaken te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Ik-Petra en mag deze uitsluitend gebruiken onder het merk en het logo die Ik-Petra of haar leverancier aan de Zaken heeft toegekend.

Artikel 16 - Geheimhouding

16.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van en over de wederpartij ontvangen.

16.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.

16.3. Ik-Petra zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.

16.4. Opdrachtgever vrijwaart Ik-Petra voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.

16.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Ik-Petra, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 1.000,00 alsmede een boete van € 250,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Ik-Petra om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

17.1. Ik-Petra is slechts aansprakelijk voor schade indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

17.2. De aansprakelijkheid van Ik-Petra is beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 25.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.

17.3. Schade waarvoor Ik-Petra op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Ik-Petra, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

17.4. Ik-Petra is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Ik-Petra is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.

17.5. Ik-Petra is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door Ik-Petra gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.

17.6. Ik-Petra is niet aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

17.7. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:

a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of

b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 15 van deze Overeenkomst bedoeld.

Artikel 18 - Privacy en beveiliging persoonsgegevens

18.1. Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Ik-Petra zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van Ik-Petra. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor Ik-Petra en worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of indien Ik-Petra hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.

18.2. Ik-Petra legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

18.3. Indien Ik-Petra persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet Ik-Petra dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Ik-Petra tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

18.4. Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft Ik-Petra gepubliceerd in haar privacy verklaring, welke meest recente versie telkens op haar website te raadplegen valt.

Artikel 19 - Naamsvermelding en social media code

19.1. Ik-Petra is gerechtigd om haar naam op of bij de Zaken of diensten te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Ik-Petra openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

19.2. Indien Ik-Petra dit nodig acht zal Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van Ik-Petra en het jaar van de eerste openbaarmaking.

19.3. Ik-Petra mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.

19.4. Indien Opdrachtgever een uiting over Ik-Petra doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Ik-Petra:

a. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.

b. Respect; indien Opdrachtgever namens of over Ik-Petra publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Ik-Petra verkregen te hebben.

c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van tracking software, adware, malware of spyware.

d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.

e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Ik-Petra te raadplegen.

f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 20 - Communicatie via e-mail en social media

20.1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.

20.2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 21 - Kennisneming Algemene Voorwaarden

21.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een juli tweeduizend tweeëntwintig (01/07/2022) en liggen ter inzage ten kantore van Ik-Petra.

21.2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel - indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is - op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.

21.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Ik-Petra www.ik-petra.nl.

Artikel 22 - Toepasselijk recht

22.1. Op de rechtsverhouding tussen Ik-Petra en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

22.2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Maastricht tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.

22.3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen, welke het recht van Opdrachtgever om een rechtelijke uitspraak te verzoeken nimmer zullen beperken.